நாம் ஆண்டவர்மேல் வைக்கும் விசுவாசம் நீதியாக எண்ணப்படும்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: