நாம் ஆராதிக்கும் தேவன்,நம்மை தப்புவிக்க வல்லவர்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: