நாளைக்காகக் கவலைப்படாதிருங்கள்; நாளையத்தினம் தன்னுடையவைகளுக்காகக் கவலைப்படும். மத்தேயு 6:34

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: