நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு; உன் நம்பிக்கை வீண்போகாது.நீதிமொழிகள் 23:18

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: