நித்திய கிருபையுடன் உனக்கு இரங்குவேன். ஏசாயா 54:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: