நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள்; மத்தேயு 5:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: