“நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாயிருந்தால் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுங்கள்.”யோவான் 14:15

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: