“நீ செய்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் உன்னுடனே இருக்கிறார்.”ஆதியாகமம் 21:22

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: