நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் Joshua 1:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: