“பக்தியுள்ளவனைக் கர்த்தர் தமக்காகத் தெரிந்துகொண்டாரென்று அறியுங்கள்;”சங்கீதம் 4:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: