பக்தி வழியில் மட்டுமல்ல, அன்பின் வழியிலும் நடப்போம்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: