மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துபவர் நம் கடவுள் ஒருவரே!!!

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: