“முடிவுபரியந்தம் நிலைநிற்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்.”மத்தேயு 24:13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: