“வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும்.”சங்கீதம் 121:2

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: