”வெளிவேடக்காரரே,… இக்காலத்தை நீங்கள் ஆய்ந்து பாராமல் இருப்பது எப்படி?” (லூக்கா 12:56)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: