നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നതു ഒക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തുതരും. യോഹന്നാൻ 14:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: