1000 துதி மாலை(101-200)

1000 துதி மாலை (Praises) <101-200>

வ. எண் துதி மாலை  வசனங்கள் 
101 படைகளின் ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் தி.பா 46:7
102 தெய்வங்களுக்கெல்லாம் கடவுளே உம்மை போற்றுகிறோம் தானி 2:47
103 அரசர்க்கெல்லாம் ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் தானி 2:47
104 வியத்தகு ஆலோசகரே உம்மை போற்றுகிறோம் ஏசை9:6
105 குணமாக்கும் ஆண்டவரே  உம்மை போற்றுகிறோம் வி.ப.15:26
106 உன்னதராகியே ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் தி.பா.47:2
107 துயவரான ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் ஏ.சா.43:15
108 தூய்மைப்படுத்தும் ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் லோவி.20:8
109 எங்கள் நீதியாயிருக்கும் ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் எரே23:6
110 எனக்கு என்றுமுள்ள ஒளியாய் இருக்கும் ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் ஏசா 60:19
111 எல்லா மக்களுக்கும் கடவுளே உம்மை போற்றுகிறோம் எரே32:27
112 எனக்கு உதவி செய்கிரவராகியா ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் ஏசே.44:2
113 ஆவியாய் இருக்கின்ற ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் கொரி. 3:17
114 ஏசு கிருஸ்து என்னும் ஒரே ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் கொரி8:6
115 மாண்புமிக்க ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் தி.பா.48:1
116 மிகுந்த புகழுக்குரிய ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் தி.பா.48:1
117 நல்லவராகிய ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் தி.பா.135:3
118 மாறாதவராகிய ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் மலா3:6
119 வாக்கு பிறழாத இறைவகிய ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் தி.பா31:5
120 ஆண்டவராகியே அரசரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.96:6
121 அரசரக்கெல்லாம் அரசரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.வெ.19:16
122 மாட்சிமிகு மன்னரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.24:7
123 உலகத்தையும் ஆளும் மாவேந்தரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.60:19
124 மக்களினங்களின் மன்னரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.வெ.15:3
125 நீதியின் அரசரே உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.7:2
126 சாலோமின் அரசரே உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.7:2
127 அரியணையில் வீற்றிருக்கும் என் அரசரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.வெ.15:3
128 எக்காலத்துக்கும் அரசரே  உம்மை துதிக்கிறோம் திமோ.1:17
129 அழிவில்லாத அரசரே  உம்மை துதிக்கிறோம் திமோ.1:17
130 கண்ணுக்கு புலப்படாத அரசரே  உம்மை துதிக்கிறோம் திமோ.1:17
131 யூதரின் அரசரே உம்மை துதிக்கிறோம் மத்.27:11
132 இஸ்ரயேலின் அரசரே உம்மை துதிக்கிறோம் யோ.1:49
133 எசுருனின் அரசரே உம்மை துதிக்கிறோம் இ.ச.33:5
134 அரசருக்கேல்லாம் ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தானி2:47
135 அரசர்களுக்கு வெற்றி அளிப்பவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.144:10
136 மண்ணுலக அரசர்களுக்கு தலைவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.வெ.1:5
137 பூவலக அரசர்க்கு பேரச்சம் ஆனவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.76:12
138 அமைதியின் அரசரே உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.7:2
139 அமைதியில் அரசே உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.9:6
140 என்றுமுள்ள அரசரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.10:16
141 என் அரசரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.84:3
142 விண்ணக அரசரே உம்மை துதிக்கிறோம் தானி.4:37
143 விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் லூக் 10:21
144 அனைத்துலகின் ஆண்டவரே தூயவரே உம்மை துதிக்கிறோம் செக்.4:14
145 துயவர்,தூயவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.வெளி 4:8
146 இஸ்ரவேலின் தூயவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா43:3
147 கடவுளுக்கு அர்ப்பனமானவரே உம்மை துதிக்கிறோம் லூக்4:34
148 காலம் கடந்து வாழும் தூயவரே உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா57:15
149 நான் தூயவர் என்றவரே உம்மை துதிக்கிறோம் லேவி19:2
150 தூய்மையில் மேலோங்கியவரே உம்மை போற்றுகிறோம் வி.ப.15:11
151 அஞ்சத் தக்கவரே உம்மை போற்றுகிறோம் வி.ப.15:11
152 எல்லாம் வல்ல கடவுளே உம்மை போற்றுகிறோம் வி.ப.6:3
153 யாவேயிரே (மலையில் ஆண்டவர் பார்த்துக்கொள்வார்) உம்மை போற்றுகிறோம் தொ.நூ.22:14
154 நலம் நல்கும் ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் நீ.த.6:24
155 ஆண்டவர் இங்கு இருக்கின்றார் என எங்களோடு இருக்கும் தெய்வமே உம்மை போற்றுகிறோம் எசே.45:35
156 யாவே “நிசி” உம்மை போற்றுகிறோம் வி.ப.17:15
157 நீதியின் ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் தி.பா.7:17
158 யாவே சித்கேனு (ஆண்டவரே நமது நீதி)  உம்மை போற்றுகிறோம் எரே 23:5
159 என் ஆயனாம் ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் தி.பா.23:1
160 நலமளிக்கும் கர்த்தரே உம்மை போற்றுகிறோம் யோ.5:14
161 தூய்மைப்படுத்தும் கர்த்தரே உம்மை போற்றுகிறோம் லேவி20:8
162 என்னை குணமாக்கும் ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் வி.ப.15:26
163 எம்மை உருவாக்கிய ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் தி.பா.95:6
164 நம் கடவுளாகிய ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் தி.பா.99:5
165 என் கடவுளாகிய ஆண்டவரே  உம்மை போற்றுகிறோம் வி.ப .20:2
166 எங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறோம் செக்.14:5
167 எங்கும் நிறைந்தவரே உம்மை போற்றுகிறோம் தொ.நூ.1:1
168 எல்லாம் வல்ல இறைவனே உம்மை போற்றுகிறோம் தொ.நூ.17:1
169 இயேசு என்ற பெயருக்காய் உம்மை போற்றுகிறோம் மத்.1:21
170 இம்மானுவேல் என்ற  பெயருக்காய் உம்மை போற்றுகிறோம் மத்.1:23
171 கடவுளின் வாக்கு என்ற உம்பெயருக்காய் உம்மை போற்றுகிறோம் தி.வெ.19:13
172 உயர்ந்த உம்பெயருக்காய் உம்மை போற்றுகிறோம் ஏசா.12:4
173 இனியவர் என்ற உம்பெயருக்காய் உம்மை போற்றுகிறோம் தி.பா.135:3
174 பரிமள தைலத்திலும் மிகுதியாக பரவியுள்ள  உம்பெயருக்காய் உம்மை போற்றுகிறோம் இ.பா.1:3
175 தூயதும் அஞ்சுதர்க்குரியதுமான உம் பெயருக்காய்  உம்மை போற்றுகிறோம் தி.பா.111:9
176 ஆற்றல்மிக்க உம் பெயருக்காய்  உம்மை போற்றுகிறோம் எரே.10:6
177 உம் மாபெரும் பெயருக்காய்  உம்மை போற்றுகிறோம் 1 சாமு 12:22
178 எல்லா நாவும் அறிக்கையிடும்  இயேசு கிறிஸ்து என்னும் பெயருக்காக உம்மை போற்றுகிறோம் பிலி.2:11
179 இஸ்ரயேலில் மாண்புடன் திகழும் உம் பெயருக்காக உம்மை போற்றுகிறோம் தி.பா.75:1
180 உறுதியான கோட்டை எனும் உம்திருப்பெயருக்காக ஆவியானவரே உம்மை வணங்குகிறோம் நீதி.மொ.18:10
181 தூய ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் தி.ப.1:8
182 உண்மையை வெளிப்படுத்தும் தூய ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் யோ.15:26
183 இரக்கத்தின் மன்றாட்டின் ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் செக்.12:10
184 கடவுளின் மாட்சிமிக்க தூய ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் 1பேது4:14
185 வாழ்வுதரும் தூய ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் ரோ.8:2
186 தந்தையின் ஆவியானவரே உம்மை வணங்குகிறோம் மத்.10:20
187 கிருத்துவின் ஆவியானவரே உம்மை வணங்குகிறோம் 1பேது 1:11
188 உணர்வுள்ள ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் ஏசா.11:2
189 ஞானம்,மெய்யுணர்வு,அற்ப்புதத்தின் ஆற்றல் நுண்மதி,ஆண்டவரைப்பற்றிய அச்ச உணர்வு இவற்றைத்தரும் ஆவியானவரே   உம்மை வணங்குகிறோம் எசா.11:2
190 உயிர்தரும் தூய ஆவியானவரே உம்மை வணங்குகிறோம் 1கொரி 15:45
191 மகிழ்ச்சிதரும் தன்னார்வமணம் தரும் ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் தி.பா.51:12
192 ஆண்டவரின் ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் ஏசா 11:2
193 விடுதலை தரும் ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் 2கொரி 3 :17
194 ஆண்டவராகிய என் தலைவரின் ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் ஏசா.61:1
195 என்றுமுள்ள தூய ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் எபி9:14
196 உன்னத கடவுளின் ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் லூக் 1:35
197 வல்லமையுள்ள இறைமகனின் ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் ரோ 1:5
198 கடவுள் தம்மகனில் ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் கலா4:6
199 பிள்ளைகளாகும் உரிமைப்பேறுதரும் ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் ரோ.8:15
200 நலமிகு ஆவியே உம்மை வணங்குகிறோம் தி.பா.143:10

You may also like...

1 Response

  1. Jayanthi says:

    to get a good job my children to study well, my husban to be affection with our family

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: