1000 துதி மாலை(301-400)

1000 துதி மாலை (Praises) <301-400>

வ. எண் துதி மாலை  வசனங்கள் 
301 முதற்பேரானவரே உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.1:6
302 முதலில் உயிருடன் எழுப்பப்பட்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1கொரி.15:20
303 நானே வாயில் என்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் யோ.10:9
304 சாவை வென்றவரே   உம்மை துதிக்கிறோம் 1கொரி.15:54
305 கடைசி பகைவனாகிய சாவை அழித்தவரே உம்மை துதிக்கிறோம் 1கொரி 15:26
306 சாவின் மீதும் பாதாளத்தின் மீதும் அதிகாரம் கொண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் திவெளி.1:8
307 தாவிதின் திறவுகோலைக் கொண்டிருந்தவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் திவெளி 3:7
308 எவரும் பூட்டமுடியாதபடி திறந்து விடுபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.வெ.1:18
309 எவரும் திறக்கமுடியாதபடி பூட்டி விடுபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் திவெளி.3:7
310 விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த உணவே  உம்மை துதிக்கிறோம் யோ.6:50
311 வாழ்வு தரும் உணவே  உம்மை துதிக்கிறோம் யோ.6:48
312 உண்பவரை என்றும் வாழச்செய்யும் உணவே  உம்மை துதிக்கிறோம் யோ 6:58
313 வாழ்வளிக்கும் நீரூற்றே உம்மை துதிக்கிறோம் எரே.17:13
314 வாழ்விக்கும் ஊட்றானவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.தூ.3:15
315 எனது வாழ்வும் நீடிய வாழ்வுமானவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் இ.ச.30:20
316 மீட்பின் பாறையே  உம்மை துதிக்கிறோம் இ.ச.32:15
317 என்றுமுள்ள கற்பாறையாம் என் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.25:4
318 எங்கள் ஆன்மிக ஒளியே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1கொரி.10:4
319 என்னை ஈன்ற பாறையே  உம்மை துதிக்கிறோம் இ.ச.32:18
320 என் உள்ளத்தின் அரணே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.73:26
321 என் கற்பாறையும் அரனுமாய் இருப்பவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.71:3
322 என் கற்பாறையும் மீட்பருமான ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா19:14
323 எனக்கு துணிவுதரும் துணையான ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் எ.பி.13:6
324 என்னை உருவாக்கிய என் கணவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.54:5
325 என் நம்பிக்கையே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.37:7
326 இஸ்ரயேலின் தூயவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.54:5
327 என் நண்பரே  உம்மை துதிக்கிறோம் இ.பா.5:16
328 என் அழகுமிக்க அன்பரே உம்மை துதிக்கிறோம் இ.பா.1:16
329 எங்கள் புகழ்ச்சியே உம்மை துதிக்கிறோம் இ.ச.10:21
330 என் ஒளியானவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.27:1
331 என் மீட்பானவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.27:1
332 என் உயிருக்கு அடைக்கலமானவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.27:1
333 எனக்கு விடுதலை வழங்கும் வல்லவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.140:7
334 போரில் என் தலையை மறைத்து காத்தவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா140:7
335 என் கடவுளே என் தூயவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் அப1:12
336 என்புகலிடமே உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.32:2
337 என்னை தலை நிமிரச் செய்பவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.3:3
338 என் கேடயமும் புகலிடமும்  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.144:2
339 என் புகலிடமே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.119:114
340 என் உரிமைச்சொத்தே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.16:5
341 எனக்குரிய பங்கைக் கொடுப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.16:5
342 என் இளைமையின் நண்பரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எரே3:4
343 என் காதலர் எனக்குரியவரே உம்மை துதிக்கிறோம் இ.பா.6:3
344 எங்கள்மேல் கவலை கொண்டுள்ளவரே உம்மை துதிக்கிறோம் 1பே.5:6
345 எனக்கு வலுவுட்டுகிறவரே உம்மை துதிக்கிறோம் பிலி.4:13
346 நீதிபரர் இயேசு கிருஸ்துவே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1போ.2:1
347 நசரேத்து இயேசுவே  உம்மை துதிக்கிறோம் மார்1:24
348 தந்தையிடம் பரிந்து பேசுபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1யோ.2:1
349 வியத்தகு ஆலோசகரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.9:6
350 மெய்க்கடவுலே உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.65:16
351 தாம் ஒருவராய் மாபெரும் அருஞ்செயல் புரிபவரே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.136:4
352 எங்கள் நண்பரே  உம்மை துதிக்கிறோம் லூக் 12:4
353 பாவிகளின் நண்பரே  உம்மை துதிக்கிறோம் லூக்.7:34
354 பாவத்தையும் தீட்டையும் நீக்கி தூய்மையாக்கும் நீரூற்றே உம்மை துதிக்கிறோம் செக்.13:1
355 மாசு மறுவற்ற ஆட்டுக்குட்டியைப் போன்ற கிறித்துவின் இரத்தமே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1பேது1:19
356 கிறித்துவின் விலை மதிப்பற்ற இரத்தமே உம்மை துதிக்கிறோம் 1பேது1:19
357 இயேசுவின் இரத்தமே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.12:24
358 சிறந்தமுறையில் குரல் எழுப்பும் இயேசுவின் இரத்தமே உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.12:24
359 கடவுளின் சொல்லொன்ணாக் கொடைகளுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம் 2கொரி.9:15
360 பலியிடப்பட்ட பாஸ்க்கா ஆடாகிய இயேசுகிருஸ்த்துவே உம்மை துதிக்கிறோம் 1கொரி5:7
361 அனைத்துலக பாவங்களுக்கு கழுவாய் ஆனவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1யோ2:2
362 எங்கள் பாவங்களுக்கு கழுவாய் ஆனவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் 1யோ.2:2
363 குருத்துவ உடன்படிக்கைக்கு காப்புறுதி அளிப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எ.பி.7:22
364 அருட்பொழிவு பெற்றவரான மேசியாவே  உம்மை துதிக்கிறோம் யோ.1:41
365 எங்கள் முன்னோடியே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.6:20
366 இறுதிவரை எங்களை வழிநடத்துபவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.48:14
367 இறைமகனே,எங்கள்ரபியே  உம்மை துதிக்கிறோம் யோ.1:49
368 ஈசாய் என்னும் அடிமரத்தினின்று தளிர்விட்ட தளிரே   உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.11:1
369 தாவீதின் குலகக் கொழுந்தே உம்மை துதிக்கிறோம் தி.வெ.5:5
370 தளிர் என்னும் பெயர்கொண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் செக்.6:12
371 மன்னர் தாவீது என அழைக்கப்பட்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏரே.30:9
372 ஊழியன் தாவீது என அழைக்கப்பட்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எசே 37:24
373 போற்றுதற்குரிய ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.18:3
374 தூய்மையில் மேலோங்கியவரே உம்மை துதிக்கிறோம் வி.ப.15:11
375 அஞ்சத்தக்கவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் வி.ப.15:11
376 இஸ்ரயேலின் புகழ்ச்சிக்குரியவராய் வீற்றிருப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.22:3
377 உயர்ந்தவரே உன்னதரே உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.57:15
378 காலங்கடந்து வாழ்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.57:15
379 கெருபீம்களின்மேல்  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.37:1
380 எருசலேமை தம் உறைவிடமாக கொண்டிருக்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.135 :21
381 அணுக முடியாத ஓளியில்வாழ்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் திமோ.6:16
382 உயர்ந்தமலையில் தங்கியிருக்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.68:16
383 நொறுங்கிய நலிந்த நெசத்தினரோடு வாழ்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா.57:15
384 ஆண்டவரின் அன்புக்குரியவர்களை தம் கரங்களுக்கு இடையே வைத்திருப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் இச.33:12
385 கடவுளின் வலப்பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் கிறிஸ்துவே  உம்மை துதிக்கிறோம் கொலே.3:1
386 உலகின் விதானத்தின் மேல் வீற்றிருப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் ஏசா. 3:3
387 ஆண்டவர் தம் தூயகோவிலில் இருக்கின்றவனே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.11:4
388 நீர்திரள்களின்மேல் வீற்றிருக்கும் ஆண்டவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.29:3
389 கடவுள் தம் வலப்பக்கத்தில்  அமர்ந்திருப்பவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபே.1:20
390 மாறா அன்பர்க்கு மாறா அன்பரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.18:25
391 மாசற்றோர்கு மாசற்றவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.18:26
392 தூயோர்க்கு தூயவரே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.18:26
393 வஞ்சகர்க்கு விவேகியே  உம்மை துதிக்கிறோம் தி.பா.18:26
394 நாங்கள் அறிக்கையிடும் திருத் தலைமை குருவுமானவரே உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.3:1
395 ஆண்டவரும் போதகருமானவரே உம்மை துதிக்கிறோம் யோ. 13:14
396 கடவுளிடமிருந்து வந்த போதகரே  உம்மை துதிக்கிறோம் யோ 3:1
397 இறைவாக்கினிரே உம்மை துதிக்கிறோம் யோ.13:14
398 எங்கள் தலைமைகுருவான இயேசுவே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.3:1
399 என்றென்றும் தலைமைகுருவே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.6:20
400 இரக்கமும் நம்பிக்கையும்  உள்ள தலைமை குருவே  உம்மை துதிக்கிறோம் எபி.2:17

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: