அன்புக் கயிறுகளால் கட்டி நடத்தும் நம் ஆண்டவர் இயேசு.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: